Adquisicions d’obres d’art contemporànies


Les empreses que adquireixin obres originals d’artistes vius i registrin-les en un compte d’actius fixos podran deduir del resultat imposable del període d’adquisició i els quatre anys següents, en quantitats iguals, un import igual al preu d’adquisició, la deducció així feta per a cada exercici no podrà excedir el límit del 0,5% de la facturació, menys els pagaments efectuats en filantropia corporativa.


Les obres originals dels artistes vius també estan exclosos de la base imposable professional.

Durant tot el període de deducció, les obres així adquirides han d’estar exposades en un lloc obert al públic o simplement als empleats i / o clients de l’empresa, exclosos oficines. Després de 5 anys, disposeu lliurement de l’obra.